S?kums - Priv?tuma politika
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

There are no translations available.

Sabiedr?bas ar ierobežotu atbild?bu "Agrozona" PRIV?TUMA POLITIKA

Sabiedr?bas ar ierobežotu atbild?bu " Agrozona " priv?tuma politikas m?r?is ir sniegt fiziskai personai, datu subjektam inform?ciju par personas datu apstr?des nol?ku, apjomu, aizsardz?bu, apstr?des termi?u un datu subjekta ties?b?m datu ieg?šanas un apstr?des laik?, k? ar?, nododot datus kompetent?m instit?cij?m vai citam datu p?rzinim.

1.    P?rzinis un t? kontaktinform?cija:
1.1.    Personas datu apstr?des p?rzinis ir sabiedr?ba ar ierobežotu atbild?bu "Agrozona" (turpm?k – P?rzinis), vienotais re?istr?cijas Nr. 40003963646, juridisk? adrese “M?r?p?tes”, Baldones pag., Baldones nov., t?lrunis: +371-26664494, e-pasts: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it interneta vietne http://www.agrozona.lv/,.
1.2.    P?rzi?a datu aizsardz?bas speci?lists ir M?ris Rudzinskis. Kontaktinform?cija ar personas datu apstr?di saist?tos jaut?jumos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

2.    Piem?rojamie ties?bu akti:
2.1.    Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardz?bu attiec?b? uz personas datu apstr?di un š?du datu br?vu apriti (2016. gada 27. apr?lis) (turpm?k – VDAR);
2.2.    Fizisko personu datu apstr?des likums (Izsludin?ts 2018. gada 4. j?lij?);    
2.3.    Ministru kabineta 2015. gada 28. j?lija noteikumi Nr. 442 “K?rt?ba, k?d? tiek nodrošin?ta inform?cijas un komunik?cijas tehnolo?iju sist?mu atbilst?ba minim?laj?m droš?bas pras?b?m”.

3.    Personas datu apstr?des nol?ki:
3.1.     P?rzi?a pakalpojumu sniegšanas nodrošin?šana:
3.1.1.    pakalpojumu un l?gumu sagatavošanas un nosl?gšanas process;
3.1.2.    pakalpojumu un l?gumu saist?bu izpilde;
3.1.3.    sniegto pakalpojumu un veikto darbu uzlabošana, jaunu pakalpojumu rad?šana un esošo pakalpojumu un veikto darbu att?st?ba;
3.1.4.    sniegto pakalpojumu populariz?šana un izplat?šana;
3.1.5.    pas?t?t?ju/ ?pašnieku/ klientu apkalpošana;
3.1.6.    nor??inu administr?šana;
3.1.7.    efekt?vas naudas pl?smas p?rvald?šana.
3.2.    Normat?vo aktu pras?bu izpilde, atbilžu sniegšana uz valsts iest?žu piepras?jumiem;
3.3.    P?rzi?a vad?ba, gr?matved?ba, iekš?jo procesu nodrošin?šana;
3.4.    P?rzi?a lietved?ba un arhiv?šana;
3.5.    P?rzi?a nodibin?to un dibin?mo darba tiesisko attiec?bu izpilde un person?la atlase;
3.6.    P?rzi?a saimniecisk?s darb?bas l?gumu sl?gšana un to izpildes uzraudz?ba;
3.7.    P?rzi?a klientu, ?pašnieku, apmekl?t?ju un darbinieku droš?bas, P?rzi?a ?pašuma aizsardz?bas nodrošin?šana;
3.8.    P?rzi?a ties?bu un interešu aizst?v?ba valsts un pašvald?bu iest?d?s, instit?cij?s, p?rst?v?ba tiesved?bas procesos;
3.9.    P?rzi?a organiz?to darba pas?kumu film?šana, fotograf?šana un audio ierakstu veikšana.

4.    P?rzi?a apstr?d? esoš?s personu datu kategorijas:
4.1.    P?rzi?a uzdevumu izpildes nol?k?, iev?rojot datu subjekta saist?bas raksturu ar P?rzini, tiek apstr?d?ti š?di personas dati:
4.1.1.    v?rds, uzv?rds, personas kods vai dzimšanas datums, korespondences adrese, deklar?t?s dz?ves vietas adrese, t?lru?a numurs, e-pasta adrese;
4.1.2.    darba vieta, amats, nodarbošan?s veids, dal?ba profesion?laj?s asoci?cij?s, dal?ba kapit?lsabiedr?b?s;
4.1.3.    bankas nor??inu kontu numuri;
4.1.4.    maks?tsp?ja.
4.2.     P?rzi?a darba tiesisko attiec?bu un person?la atlases nol?k? tiek apstr?d?ti š?di personas dati:
4.2.1.    dz?ves apraksts (Curriculum Vitae) un darba pieredzes apraksts;
4.2.2.    person?lliet? ietilpstoša inform?cija, tai skait? inform?cija par izgl?t?bu un kvalifik?ciju, apg?d?jamiem, attiecin?mi dati uz datu subjekta b?rna dzimšanas apliec?bu, k? ar? uz miršanas apliec?b?m, uz laul?bu apliec?bu, dati par darbinieku vesel?bas p?rbaud?m;
4.2.3.    nelaimes gad?jumu darb? izmekl?šanas un uzskaites dati;
4.2.4.    arodslim?bu izmekl?šanas un uzskaites dati;
4.2.5.    bankas nor??inu kontu numuri;
4.2.6.    fotoatt?li;
4.2.7.    darba staciju audit?cijas pierakstu dati;
4.2.8.    darba e-pasta, interneta un telefonu audit?cijas pieraksti.
4.3.        P?rzi?a klientu, ?pašnieku, apmekl?t?ju un darbinieku droš?bas, P?rzi?a ?pašuma aizsardz?bas nodrošin?šanas nol?k? tiek apstr?d?ti š?di personas dati:
4.3.1.    videonov?rošanas sist?mas ieraksti;
4.3.2.    dati par t?mek?a vietnes apmekl?jumu;
4.3.3.    signaliz?cijas iek?rtu un piek?uves kontroles ier??u audit?cijas pieraksti ar darbinieku, ?pašnieku, apmekl?t?ju datiem;
4.4.    3. punkt? min?tajos nol?kos tiek apstr?d?ti ar? citi dati, kurus datu subjekts pats pazi?o P?rzinim.

5.    Fizisko personu datu v?kšanas un apstr?des pamatojums:
5.1.    likumiskais pamats – sp?k? esošo normat?vo aktu pras?bu izpilde;
5.2.    l?gumu sl?gšana – klientu attiec?bu vad?šana, nodrošinot l?gumu nosl?gšanu un izpildi, k? ar? ar to saist?to procesu realiz?cijas nodrošin?šana, sadarb?ba ar klientiem un valsts, pašvald?bu iest?d?m un instit?cij?m un ar to saist?to procesu realiz?cijas nodrošin?šana;
5.3.    p?rzi?a le?it?m?s intereses – pakalpojumu sniegšana; datu subjektu identifik?cija; uz??muma vad?ba, gr?matved?ba, lietved?ba, arhiv?šana, iekš?jo procesu nodrošin?šana; p?rzi?a t?la populariz?šana un att?st?ba, videonov?rošana darbinieku, klientu un P?rzi?a droš?bas nol?kos; s?dz?bu izskat?šana un atbalsta nodrošin?šana sakar? ar sniegtajiem pakalpojumiem; efekt?vas naudas pl?smas p?rvald?šana; par?du administr?šana; klientu maks?jumu administr?šana; tiesved?bas;
5.4.    datu subjekta piekrišana – datu subjekts pats devis piekrišanu datu v?kšanai un apstr?dei.

6.    Datu subjekta personas datu ieg?šanas avoti:
6.1.    Publisk?s datu b?zes;
6.2.    Datu subjektu iesniegtie dokumenti un inform?cija;
6.3.    Citu p?rzi?u, apstr?d?t?ju un apakšapstr?d?t?ju dati;
6.4.    Pakalpojumu sniegšanas process;
6.5.    P?rzi?a video un/vai foto iek?rtu dati;
6.6.    P?rzi?a datort?kla iek?rtu dati;
6.7.    Signaliz?ciju un piek?uves kontroles iek?rtu dati;
6.8.    P?rzi?a t?mek?a vietnes http://www.agrozona.lv/ apmekl?šanas vai p?rl?košanas dat.

7.    Datu subjekta datu apstr?des process:
7.1.    Identific?jot datu subjektu;
7.2.    Komercdarb?bas veikšanas laik?;
7.3.    Sl?dzot saimnieciskajai darb?bai nepieciešamos l?gumus un uzraugot to izpildi;
7.4.    Atlasot darbiniekus, nodibinot un uzturot darba tiesisk?s attiec?bas;
7.5.    Pildot normat?vo aktu pras?bas;
7.6.    Piedaloties tiesved?bas procesos;
7.7.    Sniedzot inform?ciju valsts un pašvald?bu iest?d?m, instit?cij?m un amatperson?m un sa?emot inform?ciju no t?m.

8.    Datu subjekta s?kdat?u apstr?de:
8.1.    s?kdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglab?tas datu subjekta ier?c? (dator?, planšet? vai mobilaj? t?lrun?), apmekl?jot P?rzi?a interneta vietnes. S?kdatnes “atceras” lietot?ja pieredzi un pamatinform?ciju, t?d?j?di uzlabojot vietnes lietošanas ?rtumu;
8.2.    izmantojot s?kdatnes, tiek apstr?d?ti kop?jie lietot?ju paradumi un vietnes lietošanas v?sture, diagnostic?tas probl?mas un tr?kumi vietnes darb?b?, iev?kta lietot?ju paradumu statistika, k? ar? tiek nodrošin?ta vietnes funkcionalit?tes piln?ga un ?rta izmantošana;
8.3.    ja datu subjekts nev?l?s izmantot s?kdatnes, to var izdar?t savas p?rl?kprogrammas uzst?d?jumos, tom?r t?d? gad?jum? vietnes lietošana var b?t b?tiski trauc?ta un apgr?tin?ta. Saglab?to s?kdat?u dz?šana ir iesp?jama ier?ces p?rl?kprogrammas uzst?d?jumu sada??, dz?šot saglab?to s?kdat?u v?sturi.

9.    Datu glab?šanas laiks:
9.1.    Dati tiek glab?ti:
9.1.1.    kam?r nav beidzies sp?k? esošajos normat?vajos aktos noteiktais glab?šanas termi?š;
9.1.2.    kam?r tas ir nepieciešams, lai ?stenotu un aizsarg?tu P?rzi?a le?it?mas intereses;
9.1.3.    kam?r ir sp?k? datu subjekta piekrišana.
9.2.    Beidzoties k?dam no 9.1.punkt? min?tajiem termi?iem, visi dati tiek dz?sti vai anonimiz?ti atbilstoši P?rzi?a noteiktajai k?rt?bai.

10.    Datu subjekta personas datu koplietošana un izsniegšana:
10.1.    P?rzinis, lai sniegtu pakalpojumus un izpild?tu darba uzdevumus, var kop?got datu subjekta datus Eiropas Savien?bas un EEZ (Eiropas Ekonomikas zona) valst?s;
10.2.    P?rzinis, nodrošinot ?pašu datu aizsardz?bu, k? to prasa VDAR regul?jums, var nos?t?t datus uz trešo valsti (?rpus Eiropas Ekonomisk?s zonas) vai starptautiskaj?m organiz?cij?m ar m?r?i nodrošin?t funkciju un uzdevumu izpildi un P?rzi?a darbu;
10.3.    P?rzinis, lai izpild?tu normat?vajos aktos noteikto, var kop?got datu subjekta datus ar valsts un pašvald?bu instit?cij?m, ties?bsarg?još?m iest?d?m,  tiesu vai cit?m instit?cij?m;
10.4.    P?rzinis izsniegs datus tikai t?d? apm?r?, k? to nosaka sp?k? esošie normat?vie akti, taj? skait? VDAR un Fizisko personu datu apstr?des likums.

11.    Datu subjekta personas datu aizsardz?ba:
11.1.    P?rzinis aizsarg? datu subjekta datus no nesankcion?tas piek?uves, nejaušas nozaud?šanas, izpaušanas vai izn?cin?šanas. Lai to nodrošin?tu, P?rzinis pielieto m?sdienu tehnolo?iju iesp?jas, ?emot v?r? past?vošos priv?tuma riskus un organizatorisk?s pras?bas, tai skait?, izmantojot ugunsm?rus, ielaušan?s, atkl?šanas un anal?zes programmat?ras, k? ar? šifr?šanu ar standartu SSL un anonimiz?ciju;
11.2.    P?rzinis r?p?gi p?rbauda visus apstr?d?t?jus un apakšapstr?d?t?jus, kas P?rzi?a v?rd? apstr?d? datu subjekta datus; P?rzinis izv?rt?, vai tiek pielietoti atbilstoši droš?bas pas?kumi, vai datu apstr?de notiek t?, k? P?rzinis to ir dele??jis, vai t? notiek saska?? ar sp?k? esošajiem normat?vajiem aktiem un datu aizsardz?bas pras?b?m un standartiem.
11.3.    apstr?d?t?jiem un apakšapstr?d?t?jiem nav ties?bu apstr?d?t P?rzi?a datus saviem nol?kiem;
11.4.    P?rzinis neuz?emas atbild?bu par jebk?du nesankcion?tu piek?uvi subjekta datiem vai to zudumu, ja tie nav P?rzi?a kompetenc?, piem?ram, datu subjekta vainas vai nolaid?bas d??.

12.    Profil?šanas lo?ika:
12.1.    P?rzinis nepie?em nek?dus automatiz?tus l?mumus, k? ar? neveic personas datu profil?šanu.

13.    Datu subjekta ties?bas:
Saska?? ar sp?k? esošajiem normat?vajiem aktiem datu subjektam ir š?das  ties?bas  savu personas datu apstr?d?:
13.1.    piek?uves ties?bas – datu subjektam ir ties?bas piepras?t apstiprin?jumu no P?rzi?a par to, vai tiek apstr?d?ti datu subjekta personas dati, k? ar? piepras?t izsniegt inform?ciju par visiem apstr?d?tajiem personas datiem;
13.2.    ties?bas labot – ja datu subjekts uzskata, ka inform?cija par vi?u ir nepareiza vai nepiln?ga,  vi?am ir ties?bas piepras?t, lai P?rzinis to izlabo;
13.3.    dz?šana – noteiktos apst?k?os datu subjektam ir ties?bas pras?t dz?st savus personas datus, iz?emot gad?jumus, ja normat?vie akti nosaka šo datu glab?šanu termi?u;
13.4.    datu p?rnese – datu subjektam ir ties?bas sa?emt vai nodot savus personas datus t?l?k citam personas datu p?rzinim. Š?s ties?bas ietver tikai tos personas datus, kas P?rzinim sniegti ar datu subjekta piekrišanu;
13.5.    piekrišanas atsaukšana - Datu subjektam ir ties?bas jebkur? br?d? atsaukt datu apstr?dei doto piekrišanu t?d? pat veid?, k?d? t? dota, vai, nos?tot attiec?gu pazi?ojumu uz This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , un t?d? gad?jum? turpm?ka datu apstr?de, kas balst?ta uz iepriekš doto piekrišanu konkr?tajam nol?kam, turpm?k netiks veikta. Piekrišanas atsaukums neietekm? datu apstr?des, kuras veiktas taj? laik?, kad Klienta piekrišana bija sp?k?. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt p?rtraukta datu apstr?de, kuru P?rzinis veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Lai ?stenotu augst?k min?t?s ties?bas, l?dzam iesniegt rakstveida iesniegumu P?rzinim vai datu aizsardz?bas speci?listam M?rim Rudzinskim.

14.    Sazi?a:  
Jaut?jumu un neskaidr?bu gad?jumos datu subjekts var sazin?ties ar:
14.1.    P?rzini:
Adrese: “M?r?p?tes”, Baldones pag., Baldones nov.
e-pasts: http://www.agrozona.lv/
14.2.    P?rzi?a personas datu aizsardz?bas speci?listu:
M?ris Rudzinskis: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ja datu subjekts nav apmierin?ts ar sa?emto atbildi, vi?am ir ties?bas iesniegt s?dz?bu Datu valsts inspekcij? (www.dvi.gov.lv).

P?rzinis ir ties?gs regul?ri uzlabot vai papildin?t priv?tuma politiku. P?rzinis inform?s datu subjektu par jebkur?m izmai??m, public?jot priv?tuma politikas aktu?lo versiju t?mek?a vietn? http://www.agrozona.lv/.