S?kums - Sikdatnes
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

There are no translations available.

Sabiedr?bas ar ierobežotu atbild?bu "Agrozona"
S?kdat?u izmantošanas politika

Sabiedr?bas ar ierobežotu atbild?bu "Agrozona" (turpm?k - P?rzinis), s?kdat?u izmantošanas politikas m?r?is ir sniegt fiziskai personai/klientam – inform?ciju par s?kdat?u izmantošanas nosac?jumiem.
S?kdatnes ir mazas teksta datnes, kuras t?mek?a p?rl?kprogramma (piem?ram, Internet, Explorer, Firexox, Safari u.c.) saglab? lietot?ja galiek?rt? (dator?, mobilaj? t?lrun?, planšet?) br?d?, kad lietot?js apmekl? t?mek?a vietni, lai identific?tu p?rl?kprogrammu vai p?rl?kprogramm? saglab?tu inform?ciju vai iestat?jumus. T?d?j?di ar s?kdat?u pal?dz?bu t?mek?a vietne ieg?st sp?ju saglab?t lietot?ja individu?los iestat?jumus, atpaz?t vi?u un atbilstoši rea??t, ar m?r?i uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Lietot?js var atsp?jot vai ierobežot s?kdat?u izmantošanu, ta?u bez s?kdatn?m neb?s iesp?jams pilnv?rt?gi izmantot visas viet?u funkcijas.
Atkar?b? no veicamaj?m funkcij?m un izmantošanas m?r?a, P?rzinis izmanto oblig?t?s s?kdatnes, funkcion?l?s s?kdatnes, anal?tisk?s s?kdatnes un m?r??šanas (rekl?mas) s?kdatnes.
Oblig?t?s s?kdatnes nepieciešamas, lai lietot?js var?tu br?vi apmekl?t un p?rl?kot t?mek?a vietni un izmantot t?s pied?v?t?s iesp?jas, taj? skait? ieg?t inform?ciju par pakalpojumiem un ieg?d?ties tos. Š?s s?kdatnes identific? lietot?ja iek?rtu, ta?u neizpauž lietot?ja identit?ti, k? ar? t?s nev?c un neapkopo inform?ciju. Bez š?m s?kdatn?m t?mek?a vietne nevar?s pilnv?rt?gi darboties, piem?ram, sniegt lietot?jam nepieciešamo inform?ciju, nodrošin?t piepras?tos pakalpojumus. Š?s s?kdatnes tiek glab?tas lietot?ja iek?rt? l?dz br?dim, kad tiek aizv?rta t?mek?a p?rl?kprogramma.
Funkcion?l?s s?kdatnes atceras lietot?ja izv?l?tos uzst?d?jumus un veikt?s izv?les, lai lietot?js var?tu ?rt?k lietot vietni. Š?s s?kdatnes glab?jas lietot?ja iek?rt? past?v?gi.
Anal?tisk?s s?kdatnes apkopo inform?ciju, k? lietot?js lieto t?mek?a vietni, konstat? biež?k apmekl?t?s sada?as, ieskaitot saturu, kuru lietot?js izv?lies, p?rl?kojot vietni. Inform?cija tiek lietota anal?zes nol?kos, lai noskaidrotu, kas interes? vietnes lietot?jus, un var?tu uzlabot vietnes funkcionalit?ti, padar?t to ?rt?k lietojamu. Anal?tisk?s s?kdatnes identific? tikai lietot?ja iek?rtu, ta?u neizpauž lietot?ja identit?ti. Atseviš?os gad?jumos dažas no anal?tiskaj?m s?kdatn?m vietnes ?pašnieka viet? saska?? ar t? nor?d?jumiem un tikai atbilstoši nor?d?tajiem m?r?iem p?rvalda treš?s personas datu apstr?d?t?ji (operatori), piem?ram, Google Adwords.
M?r?a (rekl?mas) s?kdatnes izmanto, lai apkopotu inform?ciju par lietot?ja apmekl?taj?m t?mek?a vietn?m un pied?v?tu tieši konkr?tam lietot?jam interes?jošus m?su vai sadarb?bas partneru pakalpojumus vai adres?tu konkr?t? lietot?ja izr?d?tajai interesei atbilstošus pied?v?jumus. Parasti š?s s?kdatnes ar vietnes ?pašnieka at?auju atbilstoši nor?d?tajiem m?r?iem izvieto treš?s personas. M?r?a s?kdatnes lietot?ja galiek?rt? tiek uzglab?tas past?v?gi.
P?rzi?a m?jaslapa tehniski saglab? inform?ciju (IP adresi, datumu, laiku utt.) par lietot?ja doto piekrišanu m?jaslapas s?kdat?u izveidošanai vi?a ier?c?, k? ar? – inform?ciju (IP adresi, datumu, laiku utt.), kad dot? piekrišanu tiek atsaukta.
P?rzinis izmanto s?kdatnes, lai uzlabotu viet?u un m?jaslapu lietošanas pieredzi:
•    nodrošin?tu m?jaslapas funkcionalit?ti;
•    piel?gotu m?jaslapas funkcionalit?ti lietot?ja lietošanas paradumiem -tai skait? valodai, mekl?šanas piepras?jumiem, iepriekš apskat?tajam saturam;
•    ieg?tu statistikas datus par lapas apmekl?t?ju pl?smu apmekl?t?ju skaitu, lap? pavad?to laiku u.c.;
•    lietot?ju autentifik?cijai;
Ja nav noteikts cit?di, s?kdatnes tiek glab?tas, kam?r tiek izpild?ta darb?ba, kuras nol?kam t?s v?ktas, un p?c tam t?s tiek dz?stas.
S?kdat?u inform?cija netiek nodota apstr?dei ?rpus Eiropas Savien?bas un EEZ.

Apmekl?jot P?rzi?a m?jas lapu, lietot?jam tiek att?lots logs ar zi?ojumu par to, ka t?mek?a vietn? tiek izmantotas s?kdatnes. Aizverot šo zi?ojuma logu, lietot?js apstiprina, ka ir iepazinies ar inform?ciju par s?kdatn?m, to izmantošanas nol?kiem, gad?jumiem, kad to inform?cija tiek nodota trešajai personai, un tiem piekr?t. Attiec?gi, s?kdat?u izmantošanas tiesiskais pamats ir lietot?ja piekrišana.
Ikvienas t?mek?a p?rl?kprogrammas droš?bas iestat?jumos iesp?jama s?kdat?u ierobežošana un dz?šana. Tom?r j??em v?r?, ka nevar atteikties no oblig?to un funkcion?lo s?kdat?u lietošanas, jo bez t?m vietnes un m?jas lapa pilnv?rt?gas lietošanas nodrošin?šana nav iesp?jama.
Vislab?kajai lietot?ja pieredzei un pilnv?rt?gai t?mek?a vietnes darb?bai s?kdatnes iesak?ms saglab?t.
Jaut?jumu gad?jum? par s?kdat?u izmantošanu, ir iesp?jams sazin?ties ar datu aizsardz?bas speci?listu M?ris Rudzinskis, izmantojot e-pasta adreses: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

P?rzi?a m?jaslap? var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta m?jaslap?m, kur?m ir savi lietošanas un personas datu aizsardz?bas noteikumi, par ko P?rzinis nenes atbild?bu. P?rzinim ir ties?bas veikt papildin?jumus politik?, padarot pieejamu Klientam t? aktu?lo versiju ievietojot P?rzi?a m?jaslap?.